Het Jongeren beleid

De jeugd behoort tot de grootste ontwikkelingsbron van de Natie en beschikt over de aanzienlijke potentie oom een bijdrage te leveren aan een welvarende, rechtvaardige en harmonische samenleving.

De N.P.S. gelooft dat de toekomst van Suriname bepaald wordt door de opvoeding en begeleiding die vandaag aan jongeren wordt gegeven. Hoewel de NPS geloofd dat jongeren genoeg ruimte moet worden geboden om hun creativiteit te ontwikkelen, mag niet vergeten worden dat ervaring van ouderen essentieel is om deze creativiteit enige toegevoegde waarde te geven.

Er zullen voldoendemogelijkheden geschapen moeten worden voor vertier, zinvolle vrije tijdebesteding, creatieve expressie; kortom een verantwoorde en plezierige invulling van het leven in deze levensfase.

Het Jongerenbeleid van de N.P.S. is primair erop gericht om zoveel mogelijk talenten tot ontwikkeling te brengen en in te leiden om succesvol deel te nemen aan het sociaal, cultureel en economisch leven. Een jongerenbeleid dat ervoor zorgt dat onze jongeren in eerste instantie volgens de best beschikbare leermethoden worden opgeleid en opgevoed.

Jongeren zullen ook betrokken moeten worden bij de formulering en uitvoering van het jeugdbeleid.

Het beleid dat de N.P.S. voorstaat, is gericht op;

  • Stimuleren tot groei, ontwikkeling en optimale mogelijkheden om tot zelfontplooiing te geraken;
  • Beschermen tegen kwalijke invloeden.

Gezinsbeleid

De N.P.S. is ervan overtuigd dat het gezin de basis vormt van elke samenleving. De Partij stimuleerd de vorming van gezonde ne stabiele gezinnen waar:

  • Ouders de primaire verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van hun kinderen;
  • Er sprake is van dequate huisvesting;
  • Kinderen de gelegenheid krijgen om zich te ontplooien tot kritsche, verantwoordelijke en geschoolde burgers;
  • Gezinsleden respect hebben voor elkaar en voor hun medemens.

Buitenlandsbeleid

De N.P.S. is van mening dat de principes van gelijkwaardigheid, respect voor elkaar souvereiniteit , democratie, de rechtstaat, oplossing van conflicten middels dialoog, centraal moet staat in het buitenlands. De internationale geaccepteerde beginselen, zoals neergelegd in het Hanvest van de Verenigde Naties moeten gerespecteeerd worden.

De N.P.S. legtde nadruk bij hun buitenlandsbeleid op onder andere:

  • Inzetten van buitenlandsbeleid als instrument voor economische groei;
  • Bevorderen van de integratie in de regio;
  • Bevorderen dat Surinamse staatsburgers in zichtbare posities worden geplaatst bij regionale en internationale organisaties zodat Suriname op de wereldkaart geplaatst wordt;
  • Diasporabeleid enz.